info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 122
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารสา่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file รายงานการรับ จ่ายเงิน ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงที่ได้รับสมัค poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลือกตั้งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองการบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
วางศิลาฤกษ์ อบต.เมืองหลวงหลังใหม่ [30 พฤศจิกายน 2564]
เลือกตั้ง [30 พฤศจิกายน 2564]
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ มอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน ให้กับนายณรงค์ มุกดา บ้านเลขที่ 57 หมู่ 4 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ [27 ตุลาคม 2564]
การรับสมัครนายกฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง [11 ตุลาคม 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
ผู้บริหาร อบต.
language ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุขระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ