info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73
group ฝ่ายบริหาร
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
ร้อยตรีสงวน อินทร์แก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 083-1784324
ร้อยตรีสงวน อินทร์แก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 083-1784324
นายสมยศ ไชยพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 088-5548995
นายสมยศ ไชยพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 088-5548995
นายอุไร เกษเล็ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 082-2219815
นายอุไร เกษเล็ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 082-2219815
group ฝ่ายสภา
นายบิน วงษ์เจริญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 092-6591989
นายบิน วงษ์เจริญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 092-6591989
นายสมบูรณ์ จังอินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 090-1868596
นายสมบูรณ์ จังอินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 090-1868596
นายอนุกูล บุญโย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑
นายอนุกูล บุญโย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑
นายเสรี จันทร์หอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 2
โทร : 063-8459274
นายเสรี จันทร์หอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 2
โทร : 063-8459274
นางมะณีย์ อินทร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 3
โทร : 084-6070943
นางมะณีย์ อินทร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 3
โทร : 084-6070943
นายอนันต์ กองทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 4
โทร : 089-6649692
นายอนันต์ กองทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 4
โทร : 089-6649692
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 5
โทร : 061-1819105
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 5
โทร : 061-1819105
นายสมพงษ์ เชื้อทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 6
โทร : 089-5797589
นายสมพงษ์ เชื้อทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 6
โทร : 089-5797589
นายสมชัย บุดดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 8
โทร : 080-0154537
นายสมชัย บุดดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 8
โทร : 080-0154537
นายสนิท ศรียันต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 098-1372155
นายสนิท ศรียันต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 098-1372155
นางน้อย เข็มขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 10
โทร : 089-8651941
นางน้อย เข็มขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 10
โทร : 089-8651941
นายโฆษิต ผูกพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 085-7659122
นายโฆษิต ผูกพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 085-7659122
นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 12
โทร : 081-07302387
นายจันทร์เพ็ญ พรหมเมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ 12
โทร : 081-07302387
นายทองม้วน ทะวะบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑๔
โทร : 082-7422236
นายทองม้วน ทะวะบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง หมู่ที่ ๑๔
โทร : 082-7422236
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายพุทธชาติ โนนกอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กลาง)
โทร : 080 163 5995
นายพุทธชาติ โนนกอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (กลาง)
โทร : 080 163 5995
นายวสันต์ ดวงศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง (ต้น)
โทร : 089 789 5136
นายวสันต์ ดวงศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง (ต้น)
โทร : 089 789 5136
นางละออง ผาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางละออง ผาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธนกฤต ยอดใส
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนกฤต ยอดใส
ผู้อำนวยการกองช่าง
group สำนักปลัด
นายเมธา บัวตะคุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088 576 2155
นายเมธา บัวตะคุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088 576 2155
นางสาวธิดาทิพย์ ชำนาญดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0943807534
นางสาวธิดาทิพย์ ชำนาญดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0943807534
นางสุทิศา ระยับศรี
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 097 123 7550
นางสุทิศา ระยับศรี
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 097 123 7550
นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 085 060 3863
นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 085 060 3863
นายธนวัฒน์ ยิ่งดี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 064 568 3283
นายธนวัฒน์ ยิ่งดี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 064 568 3283
สิบเอกสุนทร ผาสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0915507401
สิบเอกสุนทร ผาสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0915507401
นางสาวกัญติมา ไชยพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 087 257 6119
นางสาวกัญติมา ไชยพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 087 257 6119
นางเยาวมาลย์ แฉ่งสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางเยาวมาลย์ แฉ่งสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายรุ่งทอง บัวพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089 011 8955
นายรุ่งทอง บัวพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089 011 8955
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 092 491 8596
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 092 491 8596
นายสิทธิพงษ์ ภาเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 091 831 9721
นายสิทธิพงษ์ ภาเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 091 831 9721
นางสีไทย แสนทวีสุข
คนงานทั่วไป
โทร : 088 127 7645
นางสีไทย แสนทวีสุข
คนงานทั่วไป
โทร : 088 127 7645
นายจุน ดวงตา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0837456606
นายจุน ดวงตา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0837456606
นายยอด ศรีบาง
นักการภารโรง
นายยอด ศรีบาง
นักการภารโรง
นายสุดตา นาคะ
ยาม
โทร : 092 176 5456
นายสุดตา นาคะ
ยาม
โทร : 092 176 5456
นายทวีป อินทร์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)
นายทวีป อินทร์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)
นายอิทธิพล อินทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นายอิทธิพล อินทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นายทินกร บุญโย
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นายทินกร บุญโย
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
นายมีชัย ทำมา
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
โทร : 0956258579
นายมีชัย ทำมา
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
โทร : 0956258579
นายพิชัย มุขดา
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
โทร : 0610806886
นายพิชัย มุขดา
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
โทร : 0610806886
นางสาววลัยลักษณ์ วงษ์เจริญ
ประชาสัมพันธ์
โทร : 0908289022
นางสาววลัยลักษณ์ วงษ์เจริญ
ประชาสัมพันธ์
โทร : 0908289022
group กองคลัง
นางละออง ผาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น)
โทร : 094 391 8228
นางละออง ผาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น)
โทร : 094 391 8228
นางสาวศลุตา ศรียันต์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 087 797 7073
นางสาวศลุตา ศรียันต์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 087 797 7073
นางสาวภรินดา บุญเนตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวภรินดา บุญเนตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางอมลรัตน์ จันทรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 061 939 1965
นางอมลรัตน์ จันทรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 061 939 1965
นายวีระพล ทองแท่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายวีระพล ทองแท่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอังคณา หวังรักกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 087 651 6740
นางสาวอังคณา หวังรักกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 087 651 6740
นายธนาวุฒิ หนูรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
นายธนาวุฒิ หนูรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
นายธนพล ไชยพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ
นายธนพล ไชยพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ
group กองช่าง
นายธนกฤต ยอดใส
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น)
โทร : 084 625 9144
นายธนกฤต ยอดใส
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น)
โทร : 084 625 9144
นายสมพร เจตนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 096 864 6330
นายสมพร เจตนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 096 864 6330
นายแสงชัย บัวส่อง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายแสงชัย บัวส่อง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายดิลก แก้วจันทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 087 654 9515
นายดิลก แก้วจันทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 087 654 9515
นางศศิพิมพ์ ทองพิละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 080 720 3310
นางศศิพิมพ์ ทองพิละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 080 720 3310
นายอีเอ็บ แสงสุดตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 088 721 0625
นายอีเอ็บ แสงสุดตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 088 721 0625
นายอลงกรณ์ บุญปลูก
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายอลงกรณ์ บุญปลูก
ผช.นายช่างเขียนแบบ
group กองการศึกษา
นายวสันต์ ดวงศรี
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายวสันต์ ดวงศรี
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนพพร แพงพงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 086 253 5406
นายนพพร แพงพงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 086 253 5406
นางสาวสุกัญญา พันธ์ศักดานนท์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นางสาวสุกัญญา พันธ์ศักดานนท์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นางสาวสมหญิง บุญโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 080 727 0187
นางสาวสมหญิง บุญโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 080 727 0187
นายสกล ปัญจวิวัฒน์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกีฬา)
โทร : 080 004 9980
นายสกล ปัญจวิวัฒน์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกีฬา)

โทร : 080 004 9980
นางสาวรัตนา ดวงนิล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนา ดวงนิล
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้บริหาร อบต.
group ผู้บริหารองค์กร
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข