info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68
info No Gift Policy
No Gift Policy

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องการแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file คำสั่ง อบต.เมืองหลวง ที่ 30/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เมืองหลวง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ครั้งแรก grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศส่งงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆประจำปีงบประมาณ 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่องขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารสา่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
วางศิลาฤกษ์ อบต.เมืองหลวงหลังใหม่ [30 พฤศจิกายน 2564]
เลือกตั้ง [30 พฤศจิกายน 2564]
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ มอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน ให้กับนายณรงค์ มุกดา บ้านเลขที่ 57 หมู่ 4 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ [27 ตุลาคม 2564]
การรับสมัครนายกฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง [11 ตุลาคม 2564]
 
ผู้บริหาร อบต.
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข