info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45960535ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 97
เดือนนี้ 3,681
เดือนที่แล้ว 5,944
ทั้งหมด 29,648

group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวราตรี วงศ์เจริญ
ครู คศ.2
นางสาวราตรี วงศ์เจริญ
ครู คศ.2
นางสาวพัชรพร วงษ์เจริญ
ครู คศ.2
นางสาวพัชรพร วงษ์เจริญ
ครู คศ.2
นางสาวสุวัจนีย์ สังขาว
ครู คศ.1
นางสาวสุวัจนีย์ สังขาว
ครู คศ.1
นางสาวดารารัตน์
ครู คศ.1
นางสาวดารารัตน์
ครู คศ.1
นางสุภาภรณ์ สมทอง
ครู คศ.1
นางสุภาภรณ์ สมทอง
ครู คศ.1
นางสุดา ยงกุล
ครู คศ.1
นางสุดา ยงกุล
ครู คศ.1
นางสุกัญญา ไชยรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุกัญญา ไชยรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุรพา วงษ์เจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุรพา วงษ์เจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสายสุรีย์ ชูกำแพง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสายสุรีย์ ชูกำแพง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุชานันท์ กระจาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุชานันท์ กระจาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุพศร เบ้าจันทึก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุพศร เบ้าจันทึก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมถวิล พละสนธิ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมถวิล พละสนธิ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวระวิวรรณ จันทร์หอม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวระวิวรรณ จันทร์หอม
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน