info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 10
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวพัชรพร วงษ์เจริญ
ครู คศ.2
โทร : 090 830 4998
นางสาวพัชรพร วงษ์เจริญ
ครู คศ.2
โทร : 090 830 4998
นางสาวสุวัจนีย์ สังขาว
ครู คศ.1
โทร : 085 682 9232
นางสาวสุวัจนีย์ สังขาว
ครู คศ.1
โทร : 085 682 9232
นางสาวดารารัตน์ คำล้าน
ครู คศ.1
โทร : 083 374 6869
นางสาวดารารัตน์ คำล้าน
ครู คศ.1
โทร : 083 374 6869
นางสุภาภรณ์ สมทอง
ครู คศ.1
โทร : 081 062 8018
นางสุภาภรณ์ สมทอง
ครู คศ.1
โทร : 081 062 8018
นางสุดา ยงกุล
ครู คศ.1
โทร : 086 035 1976
นางสุดา ยงกุล
ครู คศ.1
โทร : 086 035 1976
นางสุกัญญา ไชยรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089 943 5386
นางสุกัญญา ไชยรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089 943 5386
นางสุรพา วงษ์เจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087 683 9091
นางสุรพา วงษ์เจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087 683 9091
นางสายสุรีย์ ชูกำแพง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083 124 6289
นางสายสุรีย์ ชูกำแพง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083 124 6289
นางสุชานันท์ กระจาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088 349 2320
นางสุชานันท์ กระจาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088 349 2320
นางสุพศร เบ้าจันทึก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085 060 3863
นางสุพศร เบ้าจันทึก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085 060 3863
นางสมถวิล พละสนธิ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062 145 1705
นางสมถวิล พละสนธิ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062 145 1705
นางสาวระวิวรรณ จันทร์หอม
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0885307955
นางสาวระวิวรรณ จันทร์หอม
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0885307955
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข