messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group สำนักปลัด
นางทองดี ตรีแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด (ต้น)
โทร : 089 222 2608
นางสาวธิดาทิพย์ ชำนาญดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0943807534
นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 085 060 3863
นางสาวกัญติมา ไชยพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 087 257 6119
นางสุทิศา ระยับศรี
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 097 123 7550
นายธนวัฒน์ ยิ่งดี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 064 568 3283
นายดาวฤกษ์ ราชรักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 096-9212991
นายทินกร บุญโย
เจ้าพนักงานป้องกันและบบรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0986600223
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศิริรัตน์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0970618432
นางสาวปัฐยาวัต คำเครื่อง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 0862566403
นายธนพล ไชยพันธ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0804746546
นางสีไทย แสนทวีสุข
คนงานทั่วไป
โทร : 088 127 7645
นายจุน ดวงตา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0837456606
นายยอด ศรีบาง
นักการภารโรง
โทร : 0821262790
นายสุดตา นาคะ
ยาม
โทร : 092 176 5456
นายทวีป อินทร์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)
โทร : 0883492966
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์เจริญ
คนงานเกษตร
โทร : 0801635995
นางสาววลัยลักษณ์ วงษ์เจริญ
ประชาสัมพันธ์
โทร : 0908289022
นายอิทธิพล อินทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง
โทร : 0984892548
นายภานุพงศ์ วีระทูล
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปภายใน อบต.เมืองหลวง
โทร : 092-8879705
นายชัยยันต์ บัวเชย
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปภายใน อบต.เมืองหลวง
โทร : 087-9014932