ชื่อเรื่อง: ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์กรมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแกเกษตรกรผู้ยากจน
ชื่อไฟล์: 23rDwJdWed94446.jpg