ชื่อเรื่อง: ออกตรวจจุดคัดกรอง COVID-19
ชื่อไฟล์: Ss03uvmThu42246.jpg