ชื่อเรื่อง: ออกตรวจจุดคัดกรอง COVID-19
ชื่อไฟล์: WeJiC68Thu42236.jpg