ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดเมืองหลวง(โทะ) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง