ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง