ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง