ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมใาท่อระบายน้ำ บ้านนหองดินจี่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง