ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 4 ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง