ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 13 ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง