ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 7 ภายในหมู่บ้าน (ซ.นายประสิทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง