ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง