ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเมย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง