ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในบ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง