ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและนับคะแนนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จำนวน 45 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง