ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ถนนทำนบไปหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง