ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ภายในบ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง