ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่องสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะมอน - ตำบลจานแสนไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง