ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง