ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ถนนทางเข้า อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง