ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง