ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินเดิมลงหินคลุก บ้านหนองเมย หมู่ที่ 9 ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง