ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านอ้อ หมู่ที่ 7 ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง