ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืช ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง