ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน เวที เครื่องเสียง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง