ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง