ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการพาหนะเดินทาง(เหมาจ่าย ไป - กลับ ) จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ผู้บริหาร ส.อบต. พนง.ส่วนตำบล พนง.จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง