ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-001 และ 420-53-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง