ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง