ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโทะ หมู่ที่ 8 แยกสายทาง ศก.3013 - บ้านหนองเมย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง