ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเมืองหลวง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง