info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45960535ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 149
เดือนนี้ 3,733
เดือนที่แล้ว 5,996
ทั้งหมด 29,700

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สังคมสุจริต ชีวิตพอเพียง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์กรมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแกเกษตรกรผู้ยากจน
insert_drive_file บทความเรื่องพฤติการณ์หรือการกระทําผิด “ละเมิด-วินัย” : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชีและการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง รายงานผลดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสาย งานผู้ปฏิบัติจากสายง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file การประเมินITA poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุทัศน์ หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปู่ตา - หนองโทะ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับสายโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น - หนองโป่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองสะมอนไปบ้านโนนแถลง หมู่ที่ 11 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
description สรุปผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

ผู้บริหาร อบต.
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน