info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องการแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file คำสั่ง อบต.เมืองหลวง ที่ 30/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เมืองหลวง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ครั้งแรก grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุทัศน์ หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปู่ตา - หนองโทะ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับสายโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น - หนองโป่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองสะมอนไปบ้านโนนแถลง หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview287

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

ผู้บริหาร อบต.
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข