info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 151
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประาสัมพันธ์/เชิญชวน รับสมัครจิตอาสาแพทย์แผนไทย grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุทัศน์ หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปู่ตา - หนองโทะ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับสายโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น - หนองโป่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองสะมอนไปบ้านโนนแถลง หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

ผู้บริหาร อบต.
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข