info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 78
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องการแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.เมืองหลวง ที่ 30/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เมืองหลวง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศส่งงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่องขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารสา่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานการรับ จ่ายเงิน ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงที่ได้รับสมัค poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลือกตั้งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองการบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่รนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
1 - 20 (ทั้งหมด 113 รายการ) 1 2 3 4 5 6
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข