info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 170
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประาสัมพันธ์/เชิญชวน รับสมัครจิตอาสาแพทย์แผนไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากกักตัวไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
photo การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (รอบ2) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo ร่วมบริจาคศูนย์พักคอย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo สั่งพัสดุออนไลน์ (Delivery) ปลอดภัย ห่างไกล COVID - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file จดหมายข่าว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo สั่งอาหารออนไลน์ (Delivery) อย่างไร ให้ปลอดภัยจาก COVID - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
photo สั่งอาหารออนไลน์ (Delivery) อย่างไร ให้ปลอดภัยจาก COVID - 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ให้รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ให้ข้าราชการรักษาราชการแทนปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file แนวทางการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
1 - 20 (ทั้งหมด 93 รายการ) 1 2 3 4 5
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
(นายพุทธชาติ โนนกอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 080 163 5995
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข