info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 โทร.0-45826335ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองหลวง
folder แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนสาธารณสุข
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder หนังสือสั่งการ
image ภาพกิจกรรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 5
camera_alt ภาพกิจกรรม
วางศิลาฤกษ์ อบต.เมืองหลวงหลังใหม่ [30 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
เลือกตั้ง [30 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ มอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน เฮือนดีๆศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน ให้กับนายณรงค์ มุกดา บ้านเลขที่ 57 หมู่ 4 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ [27 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การรับสมัครนายกฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง [11 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
งานซ่อมแซมไฟ้ฟ้าสาธารณะ [19 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รับบริจาคช่วยเหลือศูนย์พักคอยฯ [7 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
จัดตั้งศูนย์พักคอย [30 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [23 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้ลงพื้นที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 ให้กับประชาชนบ้านเมืองหลวง หมู่ 1,2 และ 3 [29 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2564 [9 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2 3 4
ผู้บริหาร อบต.
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
โทร : 087-0841515
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสาธารณสุข