องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของอบต.(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.ศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่5)ดพ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมิจตำแหน่งและวิทยาฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การย้ายหรือการโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส ในสายงานที่ไม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
find_in_page หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปฏิบัติงานพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2